Birim Görev Tanımı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdür V.
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
1 2 0 3
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
 
Görevin Tanımı: İl Özel İdaresinin bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
Görevleri:
1.İdarenin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonu sağlamak,
2. İdarenin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak,
3. Birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağı kurmak,
4.Bilgisayar işletim sistemlerini ve paket programlarını kurmak,
5.Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımları yapmak ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
6.İdareye ait elektronik ortamdaki bilgilerini saklamak ve elektronik arşiv bilgi sistemini kurmak,
7. İdarenin hizmetlerinin geliştirilmesi için bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
8. Bilgisayardaki tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
9. İnternet ve mail servislerini yönetmek ve yönlendirmek,
10. Elektronik posta hizmetlerini vermek,
11. Sayısal telefon alt yapısını yönetmek ve yönlendirmek,
12.e–devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaları sağlamak,
13. İdarenin web sayfasını hazırlamak, güncel tutmak,
14. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
15. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
16. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.