Birim Görev Tanımı 
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdür V.
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
       
  1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Satın alma hizmetleri
Ayniyat ve ambar hizmetleri
Atölye
Makine ikmal, 
Görevleri:
1. İdarenin ihtiyacı olan malzeme, alet, makine ve araçların ve bunların yedek parçalarının özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek,
2. İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
3. İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını temin etmek, denetimini yapmak,
4.İdareye  ait  tüm  araç  ve  iş  makinelerinin  her  türlü  muayene ve  idari işler ile zorunlu trafik poliçelerini ve trafik sigortalarını yaptırmak,
5. İdareye ait ekonomik ömrünü doldurmuş ve idarece ihtiyaç duyulmayan her türlü araç ve iş makinesinin satış ve tasfiyesine ait iş ve işlemleri yapmak,
6. Makina parkında bulunan iş makinelerinin ücret karşılığında kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
7.Tüm birimlerle ilgili demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlemlerini yapmak, ambar mevcutlarını saymak,
8. İdaredeki tüm birimlerin ihtiyacı olan her türlü kırtasiye, basılı yayınlar, büro malzemesi, demirbaş malzemesi ve diğer tüketim malzemelerinin alımını yapmak,
9. Personel servis araçlarının temini ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
10. Kurum arşivini oluşturmak, düzenlemek ve işleyişini sağlamak,
11. İdarece köylerde yaptırılan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
12. Kanun gereği hurdaya ayrılması ve İdaremize teslim edilmesi gereken araçların teslim alınarak tasfiyesinin sağlanması,
13. Bina ve mal bakıcılarının hizmet binası, sosyal tesisler, bakım evleri ve şantiyeler dâhil görevlendirilmesi takibi ve denetimini sağlamak,
14. Kaçak akaryakıtların teslimi ve korunması iş ve işlemlerini yürütmek,
15. İdareye ihtiyaç duyulması halinde operatör, şoför gibi kalifiye eleman hizmet alımını gerçekleştirmek.
16.Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
17. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
18. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
19. Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.