İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜLÜĞÜ
 
 
Birim Görev Tanımı
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
1 6 1 8
Görevin Kısaca Tanımı: 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanuna verilen İl çevre düzeni planı ve 2863 sayılı kanuna verilen koruma amaçlı planlar, 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projeleri, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti ifraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı, afet ve acil durum planlarını yapmak, bu Müdürlüğe bağlı birimlerince gerçekleştirilmiş olacaktır. 5302 Sayılı Kanunla verilen; çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin, mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin  yapımı, afet ve acil durum planlarının yapımı için  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.
Görevler:
İmar Servisi
1- Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını, yapmak ve yaptırmak
2- Köylerde, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerleşim birimlerinde iç iskanın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
3-Bu Yapılanmaların ruhsat ve fen kuralarına uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
4- Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmek,
5- İfraz ve tevhit işlemlerini yapmak.
6- İl çevre düzenini planının yapmak/yaptırmak,
7-Koruma amaçlı imar planlarını yapmak veya yaptırmak
8-İnşaat İzin Belgeleri ( İnşaat Ruhsatları ) İşlemleri.
9- İl Çevre Düzeni Planı ile alt ölçekli planları yapmak veya yaptırmak.
10- Köy Gelişme Alanlarını tespit etmek veya ettirmek
11- Köy yerleşik alan tespiti
12- 442 Sayılı Köy kanunu ve ek olarak hazırlanan 3367 Sayılı Köy gelişme Alanları ile ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde, köylerde ilave yerleşim alanına ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli çalışmaları yürütmek
13- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin tutulması, Ulusal Adres Veri Tabanında yeni kayıt işlemlerini yapmak.
14- İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
15- Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak. 
16-Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde ilgili birimlere talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
17-Çocuk oyun alanlarının ve parkların tesis edilmesi, köy konaklarının yapım, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi.
18-Yeşil alanların ve Köy meydanlarının düzenlenmesi.
19-İl Özel İdaresinin hazırladığı projeler olmak kaydıyla, köylerdeki yapıların fenni mesuliyetlerinin yürütülmesi,
20- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik hükümlerine göre birimiyle ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
21-Diğer kanunlarla verilecek görevleri yapmak, amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
22- Diğer müdürlüklerin görev alanına girmeyen iş ve işlemlerde Vali ve Genel Sekreterin vereceği iş ve işlemleri yürütmek.
 
 
KUDEB Bürosu
 
  1. Kültür varliklarini koruma, uygulama ve denetim bürolarini olusturmak,
  2. 2863 Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunun 12.maddesine göre Belediyelerce Il Özel Idare hesabina aktarilan katki paylarinin takip ve kontrolünü yapmak, sekretarya görevini üstlenmek,
  3. Kültürel degerlerin taniminin yapilmasina katki saglamak
  4. Dogal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklasimi içerisinde Turizmle ilgili yatirimlari desteklemek,
  5. Ilimizde turizm hareketlerinin gelismesi amaciyla diger mahalli idareler ve kamu kuruluslari ile is birligi içerisinde ortak projeler gelistirmek,
  6. 5366 Sayili yipranan tarihi Kültürel Tasinmaz Varliklarin Yenilenerek Korunmasi ve Yasatilarak Kullanilmasi Hakkin da Kanun uyarinca yenileme projelerini yaptirmak,
  7. Birimi ile ilgili yapilacak her türlü ihalelerde teknik ve idari sartnameyi hazirlamak ve Ihale Komisyonunda personel görevlendirmek,
  8. Il Özel Idareleri bünyesinde kültür varliklarinin korunmasina yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunlari tamamlayan raporlari hazirlayacak ve uygulayacak proje bürolari olusturmak,
  9. Amirlerin ve mevzuatin verdigi benzer diger is ve islemleri yapmak.
  10.