Birim Görev Tanımı
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdür V.
Yardımcı Hizmetler Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
2 25 3 30
PLAN PROJE YATIRIM VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
     Görevinin Tanımı:
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun Çerçevesinde bulunan hizmetlerle ilgili, genel olarak tüm kamu kurum ve kuruluşların bina bakım, onarım, yapım, etüt proje, keşif vb. tüm yatırımlarla alakalı çalışmaları yapmaktan sorumludur.
Görev ve Sorumlulukları:
 
 1. İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan işlere ait mimari, statik, elektrik, tesisat ve zemin etüt projelerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak,
 2. Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt, proje, yapım, bakım ve onarım işlerini, yaklaşık maliyetleri belirlemek,
 3. İl Özel İdaresi tarafından kaynak aktarılarak yürütülen her türlü yatırım faaliyetinin ( okul, sağlık ocağı, sosyal tesis vs. ) plan, proje, ihale iş ve işlemleri ile teknik kontrolörlük işlemlerini yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek,
 Mali yılı bütçesinde ödenek ayrılan yatırımları gerçekleştirmek,
 1. Birim Müdürü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı K.İ.K. Gereğince Birimi ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi, ihalelerde ise ihale yetkilisi olarak işlemleri yürütmek,
 
 1. Röleve, restorasyon , restitüsyon onarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 2. Görevi ile ilgili olarak her türlü ihale iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 3. Hak edişlerin incelenmesini yapmak,
 4. Geçici ve kesin kabulleri yapmak, fesih ve tasfiye iş ve işlemlerini yapmak,
 5. Yeni birim fiyat tanzimi ve revizelerini yapmak,
 6. Bakanlıklardan yapım ile ilgili gelen şartlı ödeneklerin etüt, proje, yaklaşık maliyet ve ihale sürecini hazırlayıp sonuçlandırmak, kontrollük hizmetlerini yaparak geçici ve kesin kabullerini yapmak,
 7. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, keşif, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak,
 8. Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısını kurmak ve yürütmek,
 9. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
 10. Köy Yardımları Yönetmeliğine uygun olarak köy içi inşaat çalışmaları yürütmek,
 11. Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.