Halil ÇINAR Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdür V.
 
 
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevin Tanımı : Belediye imar ve mücavir alanları dışındaki alt yapı hizmetlerini yürütmek.
Yasal dayanak: 5302 sayılı kanun ve ilgili mevzuat
Bağlı olduğu birim: Genel Sekreter
Kendisine bağlı birimler:
*tarımsal sulama
*içme suları
*kanalizasyon hizmetleri
*sondaj işleri
*his göletleri
15393 Sayılı Belediye Kanunda belirlenen mücavir alanı dışında kalan köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonların sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma sularını temin etmek, gerekli etüt proje ve envanter işlerini yapmak,
2. İlgili kanun hükümleri çerçevesinde kaynak araştırması yapmak, drenaj ve sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacı ile arıtma su alma tesislerini yapmak,
3. Açılan sondaj, keson, drenajlardan titizlikle su numuneleri alarak fiziksel ve kimyasal tahlil için laboratuvara iletmek ayrıca içme suyunun içilebilir ligini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
4. Yeraltı sularını sağlıklı bir şekilde kullanmaya yönelik hizmetleri yerine getirmek.
5. İdarenin ihtiyacı olan jeolojik hizmetleri yerine getirmek.
6. Membaların tahsis kararının alınabilmesi için tahsis dosyasını hazırlamak ve İl Genel Meclisine göndermek.
7. Projesi mevcut içme suyu tesislerinin ihalesini yapmak, ihalesi yapılan işlerin denetim işlerini, geçici-kesin kabul ile kesin hesap işlemlerini yapmak.
8. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma, etüt, proje ve yapımı işlerini yapmak,
9. İçme suyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini yapmak,
10. Yapımı tamamlanmamış köy ve içme suyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak, yaptırılmasını sağlamak, tesislerin en üst düzeyde korunabilmesi yönünde düzenleyici kararlar almak,
 
 
                                                                      
11. Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak,
12. Gerektiğinde içme suyu tahlillerini yaptırmak,
13. Çevre koruma ve kontrol ile ilgili il özel idarelerine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirleri almak,
14. Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin her türlü kanalizasyon şebekesinin yapımı, mevcut tesislerin bakım onarımı ile arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak,
15. Birimiyle ilgili ihale iş ve işlemleri yürütmek,
16. Kendi sorumluluğuna verilen araçların sevk ve idaresini yapmak,
17. İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve KÖYDES programındaki işlerin, keşif, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak,
18. Sulama suyu ihtiyacı olan suların etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri (yağmurlama, damla sulama ve açık kanal sulama sistemleri) yapmak, sondaj kuyuları açmak,
19. Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak,
20. Arazi Toplulaştırılma projelerini yapmak,
21. Toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini
sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara
ait program ve projeleri yapmak,
22. Hayvanlar için içme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesislerin etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak,
23. Toprak erozyonunu önleyici sekileme, ağaçlandırma, rüzgâr perdeleri projeleri yapmak,
24. Tarım ve kırsal kalkınmayı sağlamaya yönelik her türlü tarımsal faaliyette bulunmak,
25. İdarenin görev alanına giren konularda arazi ıslahı çalışmaları ile ilgili çiftçi birlikleri, kooperatiflerden gelen taleplerin imkânlar ölçüsünde teknik yardım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
26. Toprak etüdü ve her türlü toprak sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak,
27.Tarımsal sulama ile ilgili zirai kredi projelerinin tasdiklenmesi,
28. Devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
29. Tarım içi hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerin uygulanmasını sağlamak,
30. Hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadele, aşılama ve tedavi hizmetlerini ilgili kuruluşlarla ortaklaşa yürütmek,
31. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile kırsal kalkınmayı temin etmeye yönelik bitkisel ve hayvansal her türlü faaliyeti yapmak,
32. Kuru tarımda üretimi artırmaya yönelik her türlü eğitim, alet, donanım ve tohum desteği sağlamak,
33. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
34. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
35. Bakanlıklardan gelen sulama, içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili ödeneklerinde harcama ve ihale yetkililiğini yapmak,
36. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
37. Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.