Birim Görev Tanımı
Hasan ÇAKMAKÇI Müdür V.
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
1 0 1 2
 • STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
  Görevin kısa tanımı: İl özel idaresinin hizmet politikalarını belirlemek ve gerekli araştırmaları yapmak.
  Yasal Dayanak: 5302 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat.
  Bağlı olduğu üst birim: Genel Sekreter.
  Kendisine bağlı alt birimler:
 • Temsili Ağırlama
 • Cari Giderler
 • Vali Konağı Harcamaları
 • Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması.
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,