Birim Görev Tanımı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürü
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
       

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

2.  İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3. İl Özel İdaresinin mali yıl bütçesini hazırlamak ve izleyen iki yılın bütçesini yapmak ve bütçe kayıtlarını tutmak,

4. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek,

5. İdarenin ödemelerini yaparak muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak,

6. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak,

7. Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,

8. İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

9. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

10. Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve para ile ifade edilen değerleri ve emanetleri alıp, saklamak, ilgililere geri vermek ve göndermek,

11. Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

12. Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerini yapmak,

13. Ödemelerde yetkililerin imzasını aramak,

14. Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgileri kontrol etmek,

15. Muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak,

16. Mali işlerin kayıtlarını yapmak ve raporlamak,

17. Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurmak,

18. Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığı kesintilerini ödemek,

19. İcra, ilam ve lahiyalar ile mali konulara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,

20. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek göndermek,

21. Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

22. Harcama birimlerine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak,

23. İlgili birimlere bütçe ile ilgili bilgileri göndermek,

24. Yılsonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerini yapmak,

25. Gerektiğinde ek bütçe hazırlamak,

26. Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak,

27. Tahsisi mahiyette alınan paraların gelir-ödenek kaydını yapmak,

28. Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünü yapmak,

29. İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilini yapmak,

30. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının tahsiline ait iş ve işlemleri yapmak,

31. İl encümenince verilen idari para cezalarının tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

32. Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak,

33. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

34. Bakanlıklardan gönderilen cari nitelikteki ödeneklerin harcama yetkililiğini yapmak,

35. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.

36. İl Sağlık Müdürlüğünün İl Özel İdaresi ve bakanlıklardan tahsis edilen ödeneklerinde harcama ve ihale yetkiliğini yapmak,

37. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün cari nitelikteki harcamalarını ve ihale yetkililiğini yapmak,

38. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,

39. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.

40. Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.